TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

KHOA GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Nghệ An, ngày 02 tháng 01 năm 2017

 

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện Tháng rèn nghề và Hội thi “Sinh viên với việc rèn luyện kỹ năng

nghề nghiệp” năm học 2016 -2017

 

Kính gửi: Phòng Đào tạo

          Căn cứ Kế hoạch số 42/ĐT-ĐHV ngày 04 tháng 11 năm 2016 của Trường Đại học Vinh, Khoa GDCT lập kế hoạch và dự trù kinh phí thực hiện Tháng rèn nghề và tổ chức Hội thi “Sinh viên với việc rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp” năm học 2016-2017 cấp Khoa và cấp Trường như sau:

A.Về tháng rèn nghề

- Tổ chức cho giảng viên, đặc biệt giảng viên trẻ dự giờ, thăm lớp.

- Tổ chức cho sinh viên rèn luyện tốt các kỹ năng nghề nghiệp chính trị.

- Tổ chức tốt công tác thực hành gắn liền với thực tế nghề nghiệp chính trị.

B. Kế hoạch tổ chức Hội thi “Sinh viên với việc rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp” cấp khoa

I. Đối tượng và điều kiện dự thi

- Sinh viên chuyên ngành cử nhân Chính trị học hệ chính quy khoa GDCT.

- Mỗi đội gồm 5 thành viên.

- Sinh viên có đủ sức khỏe, điểm TBC 2.0 và ĐRL loại Khá trở lên.

- Trang phục theo quy định của Nhà trường.

II. Các nội dung thi cấp Khoa

  1. Màn chào hỏi
  2. Hiểu biết
  3. Sản phẩm sáng tạo

III. Biên chế các đội thi: 3 đội thi cấp khoa; 1 đội thi cấp trường

IV. Thời gian tổ chức (dự kiến)

- Hội thi “Sinh viên với việc rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp” năm học 2016-2017 cấp Khoa: Tối 06 tháng 3 năm 2017.

- Phòng thi: Theo bố trí của Phòng Quản trị. Đề nghị: Hội trường A.

V. Hình thức

1. Màn chào hỏi (Thời gian tối đa 5 phút)

Nêu mục đích ý nghĩa của hội thi, giới thiệu được các thành viên của đội. Thời gian tối đa 5 phút.

2. Thi hiểu biết

Ban tổ chức chuẩn bị gói câu hỏi (10 câu) trong đó có 3 câu hỏi bằng tiếng Anh. Các đội bắt thăm và trả lời theo hình thức trắc nghiệm. Một câu hỏi có 10 giây suy nghĩ và đưa ra đáp án.

3. Sản phẩm sáng tạo hoặc ý tưởng khởi nghiệp (Thời gian tối đa 10 phút)

Mỗi đội thi chuẩn bị 01 sản phẩm sáng tạo hoặc ý tưởng khởi nghiệp. Đại diện của từng đội sẽ thuyết minh.

VI. Ban tổ chức

1. PGS.TS Đinh Thế Định (Trưởng ban)

2. PGS.TS Nguyễn Thái Sơn

3. PGS.TS. Trần Viết Quang                   

4. TS. Vũ Thị Phương Lê

5. ThS. Nguyễn Văn Sang (Thư ký)

VII. Ban xây dựng và kiểm duyệt chương trình

1. PGS.TS. Nguyễn Thái Sơn (Trưởng ban)

2. TS. Vũ Thị Phương Lê

3. ThS. Trương Thị Phương Thảo

4. ThS. Nguyễn Văn Sang

5. ThS. Phạm Thị Thúy Hồng (Thư ký)

VIII. Ban giám khảo

1. PGS.TS. Nguyễn Thái Sơn (Trưởng ban)

2. PGS.TS. Trần Viết Quang

3. TS. Vũ Thị Phương Lê

4. TS. Phạm Thị Bình

          5. ThS. Nguyễn Thị Lê Vinh (Thư ký)

IX. Ban cố vấn

- Đội 1: ThS. Phạm Thị Thúy Hồng, ThS. Lê Thị Thanh Hiếu, ThS. Phan Thị Nhuần

- Đội 2: ThS Trương Thị Phương Thảo, ThS. Phan Văn Tuấn, ThS. Dương Thị Mai Hoa

- Đội 3: ThS. Nguyễn Thị Lê Vinh, ThS. Bùi Thị Cần, ThS. Trần Thị Hạnh.

C. Chịu trách nhiệm tổ chức Hội thi cấp khoa

BCN khoa, Tổ Chính trị học, Liên chi đoàn khoa GDCT.

D. Tổ chức Đội tham gia Hội thi “Sinh viên với việc rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp” cấp trường

Đội trưởng chọn các thành viên trong đội và các thành viên khác để phục vụ cho Hội thi cấp trường.

Tổ chức tập luyện theo những nội dung thi cấp trường vào thời gian sớm nhất.

Hội thi cấp trường sẽ tổ chức từ ngày 16/3 - 31/3/2017.

 

 

 

                                                                              T/ BCN KHOA GDCT

                                    

 

 

                                                                              PGS.TS Nguyễn Thái Sơn