Bộ môn Lịch sử Đảng

Nguyễn Văn Trung
Phan Quốc Huy
Trần Cao Nguyên
Trần Thị Hạnh
Dương Thị Mai Hoa
Đoàn Thị Minh Huyền
Lê Thị Hương
PHAN Thi Nhuan