Bộ môn Triết học

Phạm Thị Bình
Trần Viết Quang
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Lương Bằng
Nguyễn Lương Bằng
Nguyễn Văn Thiện
Phan Huy Chính
Lê Thị Nam An
Nguyễn Văn Sang