Đảng bộ bộ phận

Trần Viết Quang
Đinh Thế Định
Nguyễn Thái Sơn
Phạm Thị Bình
Lê Thị Thanh Hiếu