TS. GVC Đinh Thế Định - Trưởng khoa GDCT - Trường ĐH Vinh
 
       Đảng ta khẳng định chủ nghĩa Mác-Lênin, tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động. Đường lối cách mạng sáng tạo của Đảng ta dựa trên nền tảng tư tưởng đó đã đưa cách mạng Việt Nam đến thắng lợi vẽ vang của sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Chủ nghĩa Mác-Lênin, tưởng Hồ Chí Minh đã không ngừng được cũng cố và phát triển trở thành hệ tư tưởng của toàn xã hội.
       Ngay từ những ngày đầu mới dành được chính quyền, Đảng và Nhà nước ta đã đưa các môn khoa học Mác-Lênin, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam vào giảng dạy trong các trường Đại học và Cao đẳng. Trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam, các môn khoa học Mác-Lênin, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam có một vị trí đặc biệt quan trọng trong kết cấu chương trình và nội dung kiến thức, là các môn học mang tính ý thức hệ, gắn liền với việc giáo dục thế giới quan, nhân sinh quan, phương pháp luận cách mạng cho sinh viên.
      Trong hơn 50 năm qua cùng với sự phát triển của xã hội, của đất nước, các môn khoa học Mác-Lênin, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam ngày càng được đổi mới, bổ sung và hoàn thiện. Điều đó, đã góp phần quan trọng đào tạo cho đất nước thế hệ thanh niên, sinh viên “xẻ dọc trường sơn đi cứu nước”, “Thà hy sinh tất cả chứ không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ”, năng động trong sản xuất, vừa “hồng”, vừa “chuyên” trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội.
      Trong những năm qua, trước những biến động phức tạp của thế giới, chủ nghĩa xã hội đang gặp phải những thách thức, khó khăn, chủ nghĩa xã hội ở Liên-Xô và nhiều nước Đông Âu bị tan rã, các thế lực thù địch, phản động với đủ mọi thủ đoạn, âm mưu thâm độc đang tìm mọi cách chống phá sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta, nhưng nhân dân Việt Nam vẫn kiên định, vững vàng trên con đường xã hội chủ nghĩa đã lựa chọn. Có được sự kiên định, vững vàng đó, một trong những nguyên nhân quạn trọng, có ý nghĩa quyết định là chúng ta đã làm tốt công tác giáo dục lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam trong xã hội nói chung, trong các trường Đại học nói riêng.
     Trong giai đoạn phát triển bước ngoặt hiện nay, khi thời cơ và vận hội lớn đan xen cùng thử thách, nguy cơ không kém phần nghiệt ngã, nhất là khi đất nước hội nhập ngày càng sâu vào đời sống quốc tế, giáo dục lý luận chính trị đã góp phần quan trọng vào việc củng cố nền tảng tư tưởng của đảng, nâng cao nhận thức, tình cảm và niềm tin của sinh viên đối với chủ nghĩa xã hội, đối với sự nghiệp đổi mới do đảng khởi xướng và lãnh đạo.
     Trong bối cảnh Việt Nam hội nhập quốc tế ngày càng mở rộng và đi vào chiều sâu, đòi hỏi sự nghiệp giáo dục, đào tạo phải đổi mới để nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo nguồn nhân lực có trình độ và chất lượng ngày càng cao, đạt trình độ của khu vực và theo kịp thế giới. Đại hội X đã chủ trương “Ưu tiên hàng đầu cho việc nâng cao chất lượng dạy và học. Đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp dạy và học, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và tăng cường cơ sở vật chất của nhà trường, phát huy khả năng sáng tạo và độc lập suy nghĩ của học sinh, sinh viên. Coi trọng bồi dưỡng cho học sinh, sinh viên khát vọng mãnh liệt xây dựng đất nước giàu mạnh, gắn liền lập nghiệp bản thân tương lai của cộng đồng, của dân tộc, trau dồi cho học sinh, sinh viên bản lĩnh, phẩm chất và lối sống của thế hệ trẻ Việt Nam hiện đại” phải “tiếp cận chuẩn mực giáo dục tiến tiến của thế giới phù hợp với yêu cầu phát triển của Việt Nam” (1)
       Đổi mới, mở cửa hội nhập càng đi vào chiều sâu, đòi hỏi công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, giảng dạy các môn lý luận chính trị phải được phải đổi mới toàn diện, sâu sắc và coi đó là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục trong các trường Đại học, nhằm góp phần củng cố thế giới quan, phương pháp luận duy vật biện chứng, củng cố niềm tin vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, trang bị cơ sở phương pháp luận khoa học cho việc nhận thức đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước và tham gia đấu tranh tư tưởng, lý luận chống lại những luận điệu xuyên tạc, bóp méo các quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hố Chí Minh. V.I.Lênin đă từng cảnh báo, mọi “Thái độ coi thường lý luận, thái độ lẫn tránh quanh co đối với hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa nhất định làm lợi cho hệ tư tưởng tư sản” (2).
     Ở nước ta hiện nay “ Tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên…Những biểu hiện xa rời mục tiêu chủ nghĩa xã hội, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” có diễn biến phức tạp. Các thế lực thù địch tiếp tục thực hiện âm mưu “diễn biến hoà bình”, gây bạo loạn lật đổ, sử dụng các chiêu bài “dân chủ”, “nhân quyền” hòng làm thay đổi chế độ chính trị ở nước ta”(3). Từ thực tiễn đó, giáo dục lý luận chính trị trong xã hội nói chung và trong các trường Đại học nói riêng trở nên cấp thiết
Giáo dục nhà trường, nhất là giáo dục đại học là đào tạo con người, cung cấp nhân lực cho xã hội, đáp ứng yêu cầu công cuộc phát triển đất nước, lẽ đương nhiên phải chú trọng đào tạo kỹ năng chuyên môn, nghề cho sinh viên để họ làm việc và sống bằng nghề chuyên môn của mình. Song không nên quên rằng, không thể thành nghề nếu không thành người, nghề nghiệp cũng không còn mang ý nghĩa xã hội tích cực, hữu ích nếu chủ thể của nó lệch lạc về tư tưởng,đạo đức và lối sống, khiếm khuyết trong nhân cách, do đó, cái quan trọng nhất là phải đào tạo ra những con người có đạo đức, có nhân cách, có bản lĩnh.
Các bộ môn khoa học Mác-Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam giảng dạy cho sinh viên chuyên ngành chính trị trong các trường Đại học chứa đựng một khối lượng kiến thức rất rộng, vừa mang tính khoa học, vừa mang tính giai cấp, lập trường tư tưởng gắn với việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng, xây dựng bản lĩnh chính trị. Nhưng các khái niệm, phạm trù thường có tính trừu tượng cao; các quan điểm, nguyên tắc thường được xem là khô khan, cứng nhắc đối với sinh viên. Mặt khác, đa số sinh viên khi tiếp cận môn học này phông kiến thức lý luận chính trị còn non nớt, còn rất bở ngỡ, cộng với việc phương pháp tiếp cận nghiên cứu, học tập môn học này ở bậc đại học còn rất lúng túng. Bên cạnh đó sự giảm sút lý tưởng của một bộ phận cán bộ, đảng viên ảnh hưởng không nhỏ đến ý thức của sinh viên khi tiếp thu các môn khoa học này. Từ thực tiễn đó, để nâng cao chất lượng giảng dạy các môn Lý luận chính trị ở các trường Đại học và Cao đẳng trong giai đoạn hiện nay cần thiết phải thực hiện các giải pháp:
       Thứ nhất: Xây dựng nhận thức đúng đắn cho các cấp quản lý, giảng viên và sinh viên về tầm quan trọng và ý nghĩa khoa học thực tiễn của các môn Lý luận chính trị trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế. Với bất cứ môn học nào, để học tốt điều trước tiên phải nhận thức đúng về giá trị lý luận, khoa học và ý nghĩa thực tiễn của môn học đó. Từ đó xây dựng tình cảm, động cơ đúng đắn trong quá trình học tập, giải toả được tâm lý gò ép nặng nề, để giúp sinh viên tránh được mặc cảm khô khan, cứng nhắc. Các môn Lý luận chính trị ở bậc Đại học và Cao đẳngmang tính chính trị, tính khoa hoc và tính thực tiễn sâu sắc, là học phần bắt buộc trong tất cả các trường Đại học ở nước ta với mục đích là góp phần hình thành thế giới quan, phương pháp luận, củng cố niềm tin vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, trang bị cơ sở phương pháp luận khoa học cho việc nhận thức đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước và tham gia đấu tranh tư tưởng chống lại những luận điệu xuyên tạc, bóp méo các quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hố Chí Minh, phủ nhận thành quả cách mạng của Đảng và nhân dân ta cho sinh viên.
Xây dựng nhận thức đúng đắn cho các cấp quản lý từ Bộ đến các trường Đại học, giảng viên và sinh viên về tầm quan trọng, ý nghĩa của việc giảng dạy và học tập lý luận chính trị trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế. Giảng viên lý luận chính trị trong các trường Đại học ngoài việc phải được đào tạo cơ bản, có hệ thống, đúng chuyên ngành để có chuyên môn tốt, thì còn phải có tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm chính trị cao, lập trường vững vàng, kiên định.
Để bài giảng có sức thuyết phục, đòi hỏi giảng viên phải hiểu biết rộng, nắm bắt được thực tiễn, biết kết hợp giữa lý luận và thực tiễn. Để làm được điều đó, Bộ cần có sự hướng dẫn cụ thể, cập nhật về chương trình tập huấn, kế hoạch nghiên cứu thực tế của giảng viên giảng dạy lý luận chính trị cho các trường Đại học. Các trường Đại học phải tạo điều kiện, có chính sách phù hợp để giảng viên giảng dạy lý luận chính trị đi tập huấn và nghiên cứu thực tế có hiệu quả.
Thực hiện chính sách đặc thù đối với giảng viên và sinh viên ngành Lý luận chính trị. Đã có một thời kỳ dài giảng viên Lý luận chính trị ở các trường Đại học, Học viện Chính trị, Viện nghiên cứu lý luận một số lượng không nhỏ được đào tạo ở nước ngoài trong số sinh viên thi vào đại học ở các ngành khác nhau có điểm thi đạt chuẩn đi học nước ngoài; một số lớn tốt nghiệp đại học từ các chuyên ngành khác nhau có kết quả học tập và rèn luyện tốt được học tiếp bằng hai để trở thành giảng viên, nhà nghiên cứu lý luận; một bộ phận dự thi vào đại học có điểm thi cao không được chọn ngành buộc phải học ngành Lý luận chính trị. Đây là lực lượng cốt yếu, cán bộ đầu đàn trong lĩnh vực nghiên cứu lý luận của Đảng; cán bộ nghiên cứu, giảng dạy ở các Viện nghiên cứu lý luận, Học viện Chính trị và các trường Đại học. Hiện nay, số lượng sinh viên thi vào ngành sư phạm và điểm chuẩn vào các ngành sư phạm ngày càng giảm, trong đó sinh viên dự thi ngành Lý luận chính trị thường có điểm chuẩn thấp nhất trong khối thi và hơn nữa sinh viên nữ chiếm tỉ lệ quá cao. Điều đó dẫn đến nhiều Viện nghiên cứu lý luận, Học viện Chính trị và các trường Đại học có đào tạo chuyên ngành Lý luận chính trị không tìm ra ứng cử đủ chuẩn để tuyển chọn, chưa nói đến tương lai của đội ngũ cán bộ đầu đàn trong lĩnh vực nghiên cứu lý luận và hoạch định đường lối của đảng, trong khi chủ nghĩa Mác-Lênin, tưởng Hồ Chí Minh vẫn là nền tảng tư tưởng của đảng. Với ý nghĩa đó, Bộ Giáo dục và đào tạo kết hợp Ban Tuyên giáo trung ương phải nhận thức rõ hơn thực trạng, tầm quan trọng của việc đào tạo giáo viên Lý luận chính trị trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế, để từ đó có chính đặc thù cho giảng viên và và sinh viên trong lĩnh vực đào tạo này.
           Thứ hai: Nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên giảng dạy Lý luận chính trị trong điều kiện hội nhập cần mạnh dạn và kiên quyết tiến hành đổi mới đồng bộ mang tính hệ thống, phải kết hợp việc đổi mới nội dung chương trình, đổi mới phương pháp giảng dạy một cách thích hợp.
      Hội nhập quốc tế trong xu hướng toàn cầu hoá hiện nay là một tất yếu đối với tất cả các quốc gia - dân tộc. Đó cũng là phương thức cần thiết để tồn tại và phát triển trong thế giới ngày nay. Hoà bình, hợp tác và phát triển là một trong những xu hướng vận động của thế giới đương đại. Ngay từ Đại hội VI, Đảng ta đã chủ trương mở rộng hợp tác quốc tế với phương châm: Việt Nam muốn là bạn với tất cả các nước trên thế giới. Đại hội X của Đảng đã khẳng định: “Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực khác. Việt Nam là bạn, đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế, tham gia tích cực vào tiến trình hợp tác quốc tế và khu vực”(4). Trong bối cảnh Việt Nam hội nhập quốc tế ngày càng mở rộng và đi vào chiều sâu, đòi hỏi sự nghiệp giáo dục, đào tạo phải đổi mới để nâng cao chất lượng và hiệu quả, đào tạo nguồn nhân lực có trình độ và chất lượng ngày càng cao, đạt trình độ của khu vực và theo kịp thế giới. Đại hội XI đã chủ trương “ Đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp dạy và học, phương pháp thi, kiểm tra theo hướng hiện đại; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đặc biệt coi trọng giáo dục lý tưởng, giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng, đạo đức, lối sống, năng lực sáng tạo, kỹ năng thực hành, tác phong công nghiệp, ý thức trách nhiệm xã hội” phải “ Nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong giáo dục, đào tạo”. (5) 
Đổi mới, mở cửa hội nhập càng đi vào chiều sâu, đòi hỏi công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, giảng dạy các môn lý luận chính trị phải được phải đổi mới toàn diện, sâu sắc và coi đó là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục trong các trường Đại học. Do đó, trên cở sở chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, các trường trong xây dựng chương trình khung và chương trình chi tiết phải đảm bảo:
      - Chương trình giảng dạy các môn Lý luận chính trị vừa khai thác và giúp sinh viên nắm được những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, đường lối cách mạng của Đảng vừa phải có tính hiện đại, tính cập nhật với tình hình trong nước và thế giới
       - Kết cấu chương trình đào tạo giáo viên chính trị phải xuất phát từ thực tiễn của đất nước, nhiệm vụ trọng tâm của đổi mới giáo dục đại học trong tiến trình hội nhập. Nội dung của các môn Lý luận chính trị vừa phải đảm bảo tính hệ thống của chương trình đào tạo, vừa phải hình thành và phát triển tư duy lý luận cho sinh viên, nhưng mặt khác phải lựa chọn những vấn đề lý luận gắn liền với thực tiễn công cuộc đổi mới đang diễn ra ở Việt Nam hiện nay. Chương trình giảng dạy các môn Lý luận chính phải đảm bảo gắn những vấn đề lý luận với thực tiễn một cách chặt chẽ, hữu cơ nhằm khơi dậy tư duy sáng tạo và hứng thú học tập của sinh viên.
     - Nội dung các môn Lý luận chính trị đào tạo giáo viên chuyên ngành trình độĐại học phảimang tính chính trị, tính khoa học và tính thực tiễn sâu sắc, với mục đích là góp phần hình thành thế giới quan, phương pháp luận, củng cố niềm tin vào sự nghiệp cách mạng của Đảng. Trong điều kiện hội nhập hiện nay dạy và học các môn Lý luận chính trị cần chú trọng nắm vững tính đảng và tính khoa học nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công cuộc đổi mới. Tính đảng trong dạy và học các môn Lý luận chính trị đòi hỏi phải đứng trên lập trường, quan điểm và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hố Chí Minh để nhận thức đúng đắn và thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, đồng thời đấu tranh phê phán những nhận thức sai trái, những luận điểm xuyên tạc, phủ nhận thành quả cách mạng của Đảng và nhân dân ta.
        Đổi mới phương pháp dạy học các môn Lý luận chính trị nằm trong trào lưu chung đổi mới phương pháp dạy học của toàn ngành giáo dục. Song do tính đặc thù của ngành đào tạo trong bối cảnh hiện nay, phải sử dụng các giải pháp mạnh để đổi mới sâu rộng phương pháp dạy và học, phương pháp kiểm tra đánh giá theo hướng lấy người học làm trung tâm, phát huy tính chủ động, năng động và khả năng tự nghiên cứu của sinh viên, học đi đôi với hành, kết hợp lý luận với thực tiễn. Theo hướng đó, đổi mới phương pháp dạy học các môn Lý luận chính trị cần tập trung vào các nội dung cơ bản sau:
      - Trong quá trình giảng dạy phải để cho sinh viên tham gia nhiều nhất vào quá trình tự lĩnh hội tri thức. Tri thức của các môn Lý luận chính trị mang tính khái quát, trừu tượng cao. Vì vậy, thông qua quá trình tự lĩnh hội tri thức sẽ là cơ hội giúp sinh viên thể hiện năng lực tư duy lý luận và hiểu biết thực tiễn của bản thân, trên cơ sở đó giảng viên có sự điều chỉnh nội dung, phương thức truyền đạt phù hợp với đối tượng người học  
Hiện nay, phần lớn giảng viên các trường Đại học ở nước ta, phương pháp giảng dạy các môn Lý luận chính trị vẫn đang sử dụng phương pháp truyền thống, phương pháp thuyết trình- đối thoại : Thầy nói - Trò nghe, ghi chép - ôn tập - thi. Với phương pháp này phải thừa nhận rằng cũng có nhiều ưu điểm trong giảng dạy các môn Lý luận chính trị với các lớp học đông sinh viên, lớp học trực tuyến. Sinh viên có thể nắm bắt được một cách cơ bản những nội dung, vấn đề giảng viên truyền đạt. Giảng viên có thể cung cấp cho sinh viên một khối lượng kiến thức lớn, có hệ thống. Sinh viên đỡ vất vả, không phải chuẩn bị, chỉ cần học thuộc những bài giảng viên trình bày đã được ghi trong vở là được.
      Với sự bùng nổ thông tin và sự xuất hiện các phương tiện thông tin, phương tiện phục vụ dạy học hiện đại, đặc biệt sự đổi mới quy trình giảng dạy, học tập các môn Lý luận chính trị theo hình thức đào tạo tín, thì phương pháp truyền thống ngày càng bộc lộ nhiều hạn chế, đòi hỏi giảng viên phải đổi mới phương pháp giảng dạy. Với thời lượng cho một tín chỉ: lý thuyết: 10 tiết; thảo luận: 5 tiết và tự học: 30 tiết, thì phương pháp truyền thống không thể đáp ứng được yêu cầu đặt ra của môn học. Đây là yếu tố bắt buộc giảng viên phải đổi mới phương pháp giảng dạy, phải thực hiện đúng quy trình giảng dạy theo hình thức đào tạo tín chỉ đó là giảm dần thời lượng giảng lý thuyết, tăng thời gian tự nghiên cứu, thảo luận.
Bản chất của quá trình dạy học đòi hỏi phải tăng cường sự tương tác giữa giảng viên với sinh viên, giữa sinh viên với sinh viên, giảng viên với sinh viên cùng làm việc, giảng viên thiết kế, sinh viên thi công. Trong đào tạo tín chỉ, người dạy sẽ chuyển sang làm nhiệm vụ thiết kế là chủ yếu, việc học, tự nghiên cứu của sinh viên sẽ tăng lên nhiều. Người dạy sẽ không nặng cung cấp kiến thức một chiều, mà chủ yếu là dạy cách học. Số lượng bài tập cá nhân, bài tập nhóm hàng tuần, hàng tháng sẽ tăng lên nhiều. Để thực hiện được yêu cầu đó, với một lớp học đông sinh viên, học theo lớp trực tuyến, thì sêmina là khâu hết sức qua trọng trong quy trình giảng dạy các môn Lý luận chính trị và đây là khâu quan trong hình thành cho sinh viên là những giáo viên tương lai kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tổ chức lớp học theo nhóm ở bậc phổ thông
               Trong bối cảnh kinh tế thị trường hội nhập, sinh viên Việt Nam ngày càng năng động hơn, thông minh hơn, đòi hỏi giảng viên giảng dạy Lý luận chính trị phải trăn trở tìm tòi đào sâu suy nghĩ nâng cao trình độ, hiểu biết phong phú, không được áp đặt kiến thức đối với sinh viên. Sự hội nhập cho phép chúng ta có nhiều điều kiện, cơ hội học tập, trao đổi chuyên gia, nâng cao trình độ lý luận của chúng ta lên tầm cao hơn   
      - Trong giảng dạy lý luận chính trị, giảng viên đóng vai trò đặc biệt quan trọng và có ý nghĩa quyết định không chỉ đơn thuần ở vai trò hướng dẫn, định hướng tư tưởng, tạo dựng nền tảng tư tưởng, họ có ảnh hưởng đặc biệt và trực tiếp đối với sự phát triển nhân cách, niềm tin, lý tưởng mà sinh viên tiếp nhận. Nhân cách mẫu mực, lập trường kiên định vững vàng, niềm tin vào đảng vào chế độ của giảng viên tạo dấu ấn để sinh viên vững vàng trong lĩnh hội, tiếp nhận kiến thức và rèn luyện để trở thành giáo viên làm nhiệm vụ giáo dục nhân cách, đạo đức, niềm tin, lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ ở bậc phổ thông. Do đó, giảng viên lý luận chính trị phải được đào tạo cơ bản, ngoài chuyên môn tốt, phải thật sự là tấm gương mẫu mực về nhân cách, có trách nhiệm chính trị cao, niềm tin vững vàng vào chủ nghĩa Mác-Lênin vào lý tưởng và con đường mà đảng ta đã lựa chọn.
                                       -------------------------------------------
1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb, CTQG, HN, , tr.112 và 206-207
2. V.I.Lênin: Toàn tập, Nxb, Tiến bộ, Mátxcơva, 1978, t.6, tr.462
3. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb, CTQG, HN, 2011, tr.29
4. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb, CTQG, HN, 2006, tr.22
5. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb, CTQG, HN, 2011, tr.216