BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 41

NĂM HỌC 2017 - 2018

(Từ ngày 11/06/2018 đến ngày 17/06/2018)

 

 

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

 

 

 

 

Thứ

Ngày

Sáng

Chiều

Tối

 

 

 

Hai

11/06

Giảng dạy, thi theo lịch Nhà trường

Giảng dạy, thi theo lịch Nhà trường

 

 

 

Ba

12/06

Giảng dạy, thi theo lịch Nhà trường

Giảng dạy, thi theo lịch Nhà trường

Hội nghị Tổng kết nhiệm kỳ Trưởng khoa

Cuộc thi tìm hiểu” Xây dTĐT tiếp cận CDIO” Trường Đại học Vinh.

 

 

 

13/06

Giảng dạy, thi theo lịch Nhà trường

 

Giảng dạy, thi theo lịch Nhà trường

 

 

 

Năm

14/06

Giảng dạy, thi theo lịch Nhà trường

Giảng dạy, thi theo lịch Nhà trường

 

 

 

Sáu

15/06

Giảng dạy, thi theo lịch Nhà trường

Giảng dạy, thi theo lịch Nhà trường

 

 

 

Bảy

16/06

Giảng dạy, thi theo lịch Nhà trường

Giảng dạy, thi theo lịch Nhà trường

 

 

 

CN

17/06

Giảng dạy, thi theo lịch Nhà trường

Giảng dạy theo lịch Nhà trường

 

 

 

Cả tuần

- BCN Khoa tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch giảng dạy theo kế hoạch .