DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
TRONG ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ

PGS.TS. Đinh Thế Định*

Tóm tắt: Nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên GDCD đáp ứng yêu cầu đổi mới toàn diện giáo dục phổ thông trong giai đoạn hiện nay là một yêu cầu cấp thiết. Để làm được điều đó đòi hỏi phải được thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Bài viết tập trung đi sâu vào phân tích và làm rõ các giải pháp cơ bản dạy học theo định hướng phát triển năng lực trong đào tạo giáo viên: Đổi mới chương trình đào tạo; Định hướng cho học sinh ở bậc phổ thông khi các em lựa chọn ngành GDCD ở trường đại học; Đổi mới phương pháp dạy và học, phương pháp kiểm tra đánh giá theo hướng lấy người học làm trung tâm, phát huy tính chủ động, năng động và khả năng tự nghiên cứu của sinh viên.

Từ khóa: Dạy học; phát triển; phương pháp; chủ động; sinh viên

 

Trong hệ thống giáo dục Việt Nam, giáo dục lý luận chính trị và giáo dục công dân đóng vai trò quan trọng, được xác định trong kết cấu chương trình và nội dung kiến thức của các bậc học, cấp học là môn học mang tính giáo dục ý thức công dân, gắn liền với việc giáo dục ý thức hệ, thế giới quan, nhân sinh quan, phương pháp luận cho người học.

Trong hơn 60 năm qua cùng với sự phát triển của xã hội, của đất nước, các môn học lý luận chính trị và GDCD ngày càng được đổi mới, bổ sung và hoàn thiện. Điều đó, đã góp phần quan trọng đào tạo cho đất nước thế hệ thanh niên “xẻ dọc trường sơn đi cứu nước”, “Thà hy sinh tất cả chứ không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ”, năng động trong sản xuất, vừa “hồng”, vừa “chuyên” trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Trong những năm qua, trước những biến động phức tạp của thế giới, chủ nghĩa xã hội đang gặp phải những thách thức, khó khăn, chủ nghĩa xã hội ở Liên-Xô và nhiều nước Đông Âu bị tan rã, nhưng thế hệ trẻ Việt Nam được giáo dục, chăm sóc, nuôi dưỡng ngày một tốt hơn; phần lớn thanh thiếu nhi tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường phát triển của đất nước, sống có trách nhiệm với Tổ quốc, gia đình và bản thân, có ước mơ, hoài bão, kiến thức, kỹ năng, sức khỏe tốt, tư duy năng động, sáng tạo, lạc quan, tự tin, dám nghĩ, dám làm; có nhiều đóng góp quan trọng trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Có được sự kiên định, vững vàng đó, một trong những nguyên nhân quan trọng, có ý nghĩa quyết định là chúng ta đã làm tốt công tác giáo dục lý luận chính trị trong các trường Đại học, Cao đẳng, dạy nghề và dạy học môn GDCD trong các trường phổ thông.

Ở nước ta hiện nay “Tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên… Những biểu hiện xa rời mục tiêu chủ nghĩa xã hội, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” có diễn biến phức tạp. Các thế lực thù địch tiếp tục thực hiện âm mưu “diễn biến hoà bình”. Một bộ phận giới trẻ giảm sút niềm tin, thiếu ý thức chấp hành pháp luật, sống thực dụng, thiếu lý tưởng, xa rời truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Một số ít thanh niên bị các thế lực thù địch lôi kéo, kích động chống sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta. Tình trạng tội phạm và tệ nạn xã hội trong giới trẻ diễn biến phức tạp.

Trong giáo dục, “chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo còn thấp so với yêu cầu, nhất là giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp… chưa chú trọng đúng mức việc giáo dục đạo đức, lối sống và kỹ năng làm việc. Phương pháp giáo dục, việc thi, kiểm tra và đánh giá kết quả còn lạc hậu, thiếu thực chất”. Trong đó “Mục tiêu giáo dục toàn diện chưa được hiểu và thực hiện đúng” NQ TW4. Mặt khác, trước những đòi hỏi của thực tiễn hiện nay: hội nhập quốc tế, sự phát triển nhanh của khoa học công nghệ, nền kinh tế tri thức, những biến động của thế giới ngày càng đa dạng và phức tạp…Những vấn đề đó, đã và đang đặt ra những yêu cầu mới trong giáo dục đào tạo nói chung và trong giáo dục đạo đức, giáo dục chính trị, tư tưởng nói riêng.

Từ thực tiễn đó, đổi mới để nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức, giáo dục chính trị, tư tưởng trong xã hội nói chung và trong các trường học nói riêng trở nên cấp thiết. Trong đó, dạy học theo hướng phát triển năng lực là giải pháp quan trọng nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên giáo dục chính trị nhằm thực hiện được yêu cầu đó.

Với ý nghĩa đó, để nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên Giáo dục công dân theo hướng phát triển năng lực, đáp ứng yêu cầu đổi mới toàn diện giáo dục phổ thông trong giai đoạn hiện nay, cần phải đào tạo những sinh viên có: năng lực hành động, năng lực làm việc, năng lực giải quyết các vấn đề, năng lực sáng tạo, khả năng học tập suốt đời... Đối với sinh viên ngành Giáo dục công dân cần phải chú trọng 4 năng lực cơ bản:

- Năng lực chuyên môn: đó là năng lực giáo dục nhân cách người công dân cho học sinh, thể hiện ở khả năng thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, đặc biệt khả năng tư duy logic, trừu tượng hóa, khái quát hóa, phân tích, tổng hợp, khả năng nhận biết và phân tích các mối quan hệ

- Năng lực phương pháp giảng dạy: khả năng thực hiện dạy học có kế hoạch, kỹ năng định hướng mục đích và thực hiện nội dung giảng dạy, kỹ năng và thái độ trong xứ lý tình huống, kỹ năng đánh giá

- Năng lực xã hội: đó là năng lực tổ chức hoạt động thực tiễn, thể hiện ở khả năng hợp tác, khả năng giải quyết các tình huống chính trị, khả năng vận dụng thực tiễn vào giảng dạy. Ý thức được trách nhiệm cá nhân đối với xã hội, tập thể.

- Năng lực cá thể: có nhân cách công dân tiêu biểu, thể hiện trước hết ở tư tưởng chính trị, ý thức pháp luật, ý thức đạo đức, kỹ năng sống. Xác định được cơ hội phát triển, khả năng học tập nâng cao, thực hiện được cuộc sống của bản thân

Để thực hiện mục tiêu đó, đào tạo giáo viên GDCD cần có sự tiếp cận mới về mục tiêu, chương trình đào tạo, phương pháp và hình thức tổ chức dạy học, đánh giá kết quả học tập, điều kiện phương tiện dạy học, trong đó đặc biết chú trọng:

Thứ nhất, chương trình đào tạo

Thực tiễn quá trình đào tạo ở bậc Đại học cho thấy, chất lượng đào tạo phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, trong đó chương trình đào tạo được xem là yếu tố giữ vai trò quan trọng hàng đầu. Đổi mới, mở cửa hội nhập càng đi vào chiều sâu, đòi hỏi công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học trong đào tạo giáo viên GDCD phải được phải đổi mới toàn diện, sâu sắc và coi đó là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục trong các trường Đại học. Chương trình đào tạo giáo viên GDCD theo hướng phát triển năng lực không chỉ dựa vào tính hệ thống, tính khoa học, tính Đảng như hiện có mà còn cần phải khắc phục sự nặng nề về thuật ngữ về tính hàn lâm, kinh viện, cần ưu tiên lựa chọn những nội dung đáp ứng mục tiêu dạy học GDCD ở bậc phổ thông theo định hướng phát triển năng lực. Đồng thời, phải tăng cường những nội dung tự chọn để cá biệt năng lực cá nhân, kích thích sự hứng thú, định hướng khả năng học tập nâng cao của sinh viên

Hiện nay các trường Đại học ở Việt Nam có đào tạo ngành GDCD, Chương trình đào tạo cơ bản có sự thống nhất về khung chương trình. Kết cấu khung chương trình được chia thành 2 khối kiến thức: Khối kiến thức giáo dục đại cương và khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp. Trong khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp có kiến thức cơ sở ngành và kiến thức chuyên ngành. Trong các khối kiến thức bao gồm 2 phần: phần bắt buộc và phần tự chọn. Thời gian đào tạo 4 năm, số lượng tín chỉ từ 129 đến 145. Nhìn chung, các chương trình đó đều chứa đựng một khối lượng kiến thức rất rộng, vừa có tính khoa học, vừa mang tính giai cấp, lập trường tư tưởng, nhưng còn mang nặng tính hàn lâm, lượng kiến thức dành cho nghiệp vụ sư phạm chưa nhiều. Mặt khác, chương trình đào tạo đại học ngành Sư phạm GDCD ở các trường Đại học trong kết cấu khung chương trình còn có sự khác nhau nhiều về các học phần, số tín chỉ cho các học phần và đặc biệt là sự khác nhau trong nội dung chi tiết các học phần

 Từ thực tiễn đó, để nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên Giáo dục công dân theo hướng phát triển năng lực, đáp ứng yêu cầu đổi mới toàn diện giáo dục phổ thông, chương trình đào tạo đại học ngành sư phạm GDCD phải được thống nhất trong các trường Đại học, do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Chương trình khung và chương trình chi tiết đào tạo đại học ngành Sư phạm GDCD phải đảm bảo:

Trong chương trình đào tạo phần kiến thức bắt buộc phải chiếm trên 70% thời lượng, lượng kiến thức phần này phải được thống nhất trong chương trình chi tiết của môn học trong các trường Đại học, do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; 30% phần kiến thức tự chọn, lượng kiến thức phần này do các cơ sở đào tạo tự xác định trên cơ sở đặc thù của các trường, vùng miền và nhu cầu xã hội

 Chương trình đào tạo giáo viên GDCD không chỉ đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông mà vấn đề cốt lõi phải định hướng cho việc đổi mới chương trình môn GDCD ở trường Trung học phổ thông và đặc biệt cho việc biên soạn sách GDCD Trung học phổ thông hiện nay.

Chương trình đào tạo đào tạo giáo viên GDCD phải đảm bảo sau khi tốt nghiệp, người học có khả năng giảng dạy môn Giáo dục công dân ở trường trung học phổ thông; giảng dạy môn Chính trị ở các trường trung cấp chuyên nghiệp, các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện; khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp: học sau đại học chuyên ngành Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn giáo dục Chính trị; tiếp tục học các chuyên ngành chuyên sâu như: Triết học, Kinh tế chính trị, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Chính trị học để giảng dạy về lí luận chính trị ở các trường đại học, cao đẳng, trường chính trị cấp tỉnh.

Kết cấu chương trình đào tạo giáo viên GDCD phải xuất phát từ thực tiễn của đất nước, nhiệm vụ trọng tâm của đổi mới giáo dục đại học và đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông trong tiến trình hội nhập. Nội dung của chương trình đào tạo phải trang bị cho sinh viên kiến thức về các phạm trù, quy luật, nguyên lí cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, kiến thức cơ bản về lịch sử và đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiến thức cơ bản về Tư tưởng Hồ Chí Minh, kiến thức cơ bản về pháp luật Việt Nam; nắm vững kiến thức nghiệp vụ sư phạm, bao gồm Tâm lí học, Giáo dục học, Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn để thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy và giáo dục học sinh. Chương trình đào tạo phải đảm bảo gắn những vấn đề lý luận với thực tiễn một cách chặt chẽ, hữu cơ vừa phải có tính hiện đại, tính cập nhật với tình hình trong nước và thế giới nhằm khơi dậy tư duy sáng tạo và hứng thú học tập của sinh viên.

Chương trình đào tạo đào tạo giáo viên GDCD phải đảm bảo trang bị cho sinh viên các kỹ năng giảng dạy môn Giáo dục công dân, môn Chính trị; các kỹ năng sư phạm, tổ chức lớp và hoạt động tập thể, kỹ năng giáo dục học sinh; kỹ năng nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực khoa học chính trị, khoa học xã hội và nhân văn; khả năng vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước vào giảng dạy và nghiên cứu khoa học; kỹ năng làm việc nhóm; khả năng tự học, tự nghiên cứu; khả năng thích ứng với yêu cầu nghề nghiệp và làm việc độc lập.

 Thứ hai, phương pháp và hình thức tổ chức dạy học

Phương pháp dạy học theo quan điểm phát triển năng lực trong đào tạo giáo viên GDCD không chỉ chú ý tích cực người học về hoạt động nhận thức mà còn chú trọng rèn luyện năng lực giải quyết vấn đề gắn với những tình huống trong đời sống thực tiễn, đồng thời gắn hoạt động nhận thức với hoạt động thực hành, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp.

Đổi mới phương pháp dạy học trong đào tạo giáo viên GDCD nằm trong trào lưu chung đổi mới phương pháp dạy học của toàn ngành giáo dục. Song do tính đặc thù của ngành đào tạo trong bối cảnh hiện nay, phải sử dụng các giải pháp mạnh để đổi mới sâu rộng phương pháp dạy và học, phương pháp kiểm tra đánh giá theo hướng lấy người học làm trung tâm, phát huy tính chủ động, năng động và khả năng tự nghiên cứu của sinh viên. Theo hướng đó, đổi mới phương pháp dạy học theo quan điểm phát triển năng lực trong đào tạo giáo viên GDCD cần tập trung vào các nội dung cơ bản sau:

- Trong quá trình giảng dạy phải để cho sinh viên tham gia nhiều nhất vào quá trình tự lĩnh hội tri thức. Tri thức của các môn học trong đào tạo giáo viên GDCD mang tính khái quát, trừu tượng cao và còn mang cả tính hàn lâm, kinh viện. Vì vậy, thông qua quá trình tự lĩnh hội tri thức sẽ là cơ hội giúp sinh viên thể hiện năng lực tư duy lý luận và hiểu biết thực tiễn của bản thân, trên cơ sở đó giảng viên có sự điều chỉnh nội dung, phương thức truyền đạt phù hợp với đối tượng người học

Hiện nay, phần lớn giảng viên các trường Đại học ở nước ta, phương pháp giảng dạy các môn Lý luận chính trị vẫn chủ yếu sử dụng phương pháp truyền thống. Với phương pháp truyền thống cũng phải thừa nhận rằng cũng có nhiều ưu điểm trong giảng dạy các môn Lý luận chính trị. Sinh viên có thể nắm bắt được một cách cơ bản những nội dung, vấn đề giảng viên truyền đạt. Giảng viên có thể cung cấp cho sinh viên một khối lượng kiến thức lớn, có hệ thống. Tác phong, bản lĩnh, lập trường của giảng viên được thể hiện một cách rõ nét và có tác động vào quá trình giáo dục lập trường, bản lĩnh cho sinh viên.

Với sự bùng nổ thông tin và sự xuất hiện các phương tiện thông tin, phương tiện phục vụ dạy học hiện đại, đặc biệt sự đổi mới quy trình giảng dạy, học tập các môn Lý luận chính trị theo hình thức đào tạo tín chỉ, đòi hỏi giảng viên phải đổi mới phương pháp giảng dạy. Với thời lượng cho một tín chỉ: lý thuyết: 10 tiết; thảo luận: 5 tiết và tự học: 30 tiết. Đây là yếu tố bắt buộc giảng viên phải đổi mới phương pháp giảng dạy, phải thực hiện đúng quy trình giảng dạy theo hình thức đào tạo tín chỉ đó là giảm dần thời lượng giảng lý thuyết, tăng thời gian tự nghiên cứu, thảo luận.

Bản chất của quá trình dạy học theo quan điểm phát triển năng lực trong đào tạo giáo viên GDCD cần tạo được môi trường hấp dẫn được sinh viên, ở đó sinh viên được hoạt động nhiều hơn, tương tác nhiều hơn, trải nghiệm nhiều hơn. Do đó, trong quá trình giảng dạy đòi hỏi phải tăng cường sự tương tác giữa giảng viên với sinh viên, giữa sinh viên với sinh viên, giảng viên với sinh viên cùng làm việc, giảng viên thiết kế, sinh viên thi công, người dạy sẽ chuyển sang làm nhiệm vụ thiết kế là chủ yếu, việc học, tự nghiên cứu của sinh viên sẽ tăng lên nhiều. Người dạy sẽ không nặng cung cấp kiến thức một chiều, mà chủ yếu là dạy phương pháp học, phương pháp tư duy. Số lượng bài tập cá nhân, bài tập nhóm hàng tuần, hàng tháng sẽ tăng lên nhiều. Để thực hiện được yêu cầu đó, thì xêmina là khâu hết sức quan trọng trong quy trình giảng dạy theo quan điểm phát triển năng lực trong đào tạo giáo viên GDCD và đây là khâu quan trọng hình thành cho sinh viên là những giáo viên tương lai kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tổ chức lớp học, kỹ năng lựa chọn và kết hợp các phương pháp.

 - Trong đào tạo giáo viên GDCD nói riêng và trong giảng dạy lý luận chính trị nói chung, giảng viên đóng vai trò đặc biệt quan trọng và có ý nghĩa quyết định không chỉ đơn thuần ở vai trò hướng dẫn, truyền thụ tri thức, định hướng tư tưởng, tạo dựng nền tảng tư tưởng, họ có ảnh hưởng đặc biệt và trực tiếp đối với sự phát triển nhân cách, niềm tin, lý tưởng mà sinh viên tiếp nhận. Nhân cách mẫu mực, lập trường kiên định vững vàng, niềm tin vào Đảng vào chế độ của giảng viên tạo dấu ấn để sinh viên vững vàng trong lĩnh hội, tiếp nhận kiến thức và rèn luyện để trở thành giáo viên làm nhiệm vụ giáo dục nhân cách, đạo đức, niềm tin, lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ ở bậc phổ thông. Do đó, giảng viên lý luận chính trị phải được đào tạo cơ bản, ngoài chuyên môn tốt, phải thật sự là tấm gương mẫu mực về nhân cách, có trách nhiệm chính trị cao, niềm tin vững vàng vào chủ nghĩa Mác - Lênin vào lý tưởng và con đường mà Đảng ta đã lựa chọn.

 

 

Thứ ba, đào tạo đội ngũ giảng viên

 Đã có một thời kỳ dài giảng viên ở các khoa đào tạo giáo viên GDCD, giảng viên giảng dạy Lý luận chính trị ở các trường Đại học, Học viện Chính trị, Viện nghiên cứu lý luận được đào tạo từ các cơ sở: Đào tạo ở các chuyên ngành GDCT; đào tạo ở nước ngoài, trong số những sinh viên dự thi vào đại học ở các ngành khác nhau có điểm thi đạt chuẩn đi học nước ngoài; một số lớn tốt nghiệp đại học từ các chuyên ngành khác nhau có kết quả học tập và rèn luyện tốt được học tiếp bằng hai để trở thành giảng viên, nhà nghiên cứu lý luận; một bộ phận dự thi vào đại học có điểm thi cao không được chọn ngành buộc phải học ngành Giáo dục Chính trị. Đây là lực lượng cốt yếu, cán bộ đầu đàn trong lĩnh vực nghiên cứu lý luận của Đảng; cán bộ nghiên cứu, giảng dạy ở các Viện nghiên cứu lý luận, Học viện Chính trị và các trường Đại học. Hơn 15 năm nay khi Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện tuyển sinh theo ngành, số lượng sinh viên thi vào ngành sư phạm và điểm chuẩn vào các ngành sư phạm ngày càng giảm, trong đó sinh viên dự thi ngành Giáo dục chính trị, GDCD, Triết học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế Chính trị, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Chính trị học… đa số thi khối C, thường có điểm chuẩn thấp nhất trong khối thi và hơn nữa tỉ lệ sinh viên nữ nhập học chiếm tỉ lệ quá cao. Phần đa là con em nông dân, vùng xa, vùng sâu, dân tộc ít người, hiếm có con em cán bộ, trí thức, gia đình khá giả. Điều đó, dẫn đến nhiều Viện nghiên cứu lý luận, Học viện Chính trị và các trường Đại học có đào tạo giáo viên GDCD không tìm ra ứng cử đủ chuẩn để tuyển chọn, chưa nói đến tương lai của đội ngũ cán bộ đầu đàn trong lĩnh vực nghiên cứu lý luận và hoạch định đường lối của đảng, trong khi Chủ nghĩa Mác - Lênin, tưởng Hồ Chí Minh vẫn là nền tảng tư tưởng của đảng ta. Với ý nghĩa đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Tuyên giáo trung ương, các Viện nghiên cứu lý luận, Học viện Chính trị và các trường Đại học có đào tạo giáo viên GDCD phải nhận thức rõ hơn thực trạng, tầm quan trọng của việc đào tạo giáo viên GDCD trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế, để từ đó có chính đặc thù cho giảng viên và sinh viên trong lĩnh vực đào tạo này. Chính sách đặc thù ở đây: ưu tiên về học bổng, sử dụng, đãi ngộ khi ra trường, tuyệt đối không ưu tiên về trình độ học vấn.

Năm 2015, trong khối các trường đào tạo giáo viên GDCD đều thực hiện tuyển sinh trên cơ sở sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT và phần đa lấy môn xét tuyển vào ngành GDCD: Văn, Sử, Địa hoặc Toán, Văn, Tiếng Anh. Sự đổi mới đó mới chỉ là bước khởi động cho một sự đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục nước nhà. Về lâu dài đưa chương trình Giáo dục công dân vào môn thi quốc gia sẽ định hướng cho học sinh ở bậc phổ thông một cách rõ ràng hơn khi các em lựa chọn các ngành Lý luận chính trị nói chung và ngành GDCD ở trường đại học, và có như vậy vị trí của môn học mới được khẳng định trong tình hình đạo đức, lối sống, ý thức của học sinh hiện nay.

Tài liệu tham khảo

  1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb CTQG, Hà Nội, 2011, tr.29
  2.  Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ.


(*) Trưởng khoa Giáo dục Chính trị, Trường Đại học Vinh