Ngày 21 tháng 9 năm 2012 vừa qua, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh đã long trọng tổ chức buổi lễ bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp học viện cho NCS Phạm Thị Bình, sinh năm 1971, Giảng viên chính, khoa Giáo dục Chính trị, trường Đại học Vinh. Với đề tài:“Tác động của kinh tế thị trường đến chức năng gia đình ở Việt Nam hiện nay”

          Hội đồng chấm luận án do PGS.TS. Trần Văn Phòng - Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, làm chủ tịch Hội đồng cùng 6 thành viên trong Hội đồng. Hướng dẫn khoa học cho NCS là GS.TS Nguyễn Hùng Hậu.

          Hội đồng chấm luận án đã bỏ phiếu kín với kết quả 7/7 phiếu tán thành, đề nghị công nhận và cấp bằng Tiến sĩ Triết học cho NCS Phạm Thị Bình.

          Nội dung chính của luận án:

          Góp phần làm rõ thêm dưới góc độ triết học khái niệm gia đình, các chức năng gia đình và những nét đặc thù của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam;

          Phân tích, đánh giá thực trạng tác động

 của kinh tế thị trường đến các chức năng gia đình của Việt Nam hiện nay ở cả hai mặt: tích cực và tiêu cực;

          Xác định một số vấn đề đặt ra do tác động của kinh tế thị trường đến các chức năng gia đình ở nước ta hiện nay;

          Đề xuất một số quan điểm và giải pháp cơ bản nhằm phát huy tác động tích cực, hạn chế tác động tiêu cực của kinh tế thị trường đến chức năng gia đình ở Việt Nam.

         Đến nay, bà Phạm Thị Bình là Tiến sĩ thứ 150 và là Tiến sĩ  Triết học thứ  6 của Trường Đại học Vinh, góp phần bổ sung nguồn cán bộ trình độ cao cho Nhà trường.

          Kết quả nghiên cứu của TS. Phạm Thị Bình sẽ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo đại học, sau đại học của trường Đại học Vinh, đặc biệt là trong đào tạo và nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực Chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh.