Hội nghị tổng kết công tác sinh viên nghiên cứu khoa học khoa GDCT dự kiến sẽ tổ chức vào ngày 8/5. Để chuẩn bị triển khai tốt công tác này, Ban Chủ nhiệm khoa yêu cầu tất cả các lớp, chi đoàn, các sinh viên khoa GDCT thực hiện  các nội dung sau đây:

1.      Triển khai kịp thời, có chất lượng cao các công trình NCKH của các cá nhân và tập thể.

2.      Hạn nộp công trình NCKH cuối cùng vào ngày 6/5, các công trình, các đề tài tham gia Hội nghị có thể nộp trực tiếp cho TS Nguyễn Thái Sơn hoặc trợ lý đào tạo Th.s Phan Văn Tuấn, trợ lý quản lý học sinh – sinh viên Th.s Nguyễn Thị Hương Trà.

3.      Các công trình, đề tài ngoài toàn văn báo cáo yêu cầu nộp thêm bản báo cáo tóm tắt để đăng kỷ yếu (theo các mẫu số 4a, 4b, 4c, xem webside của trường, phòng QLKH&TB, phần mẫu báo cáo/văn bản).

4.      Riêng các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc, được đề nghị khen thưởng ở cấp khoa và cấp trường cần có thêm bản báo cáo thành tích theo mẫu số 6.

5.      Tất cả hồ sơ, báo cáo này đề nghị nộp vào ngày 6/5 (hạn chót).

6.      Đề nghị đồng chí Bí thư và Ban Chấp hành Liên chi đoàn liên hệ bố trí phòng họp hội nghị, chuẩn bị giấy mời, trang trí, nước uống, loa máy, tiêu đề và các vấn đề cần thiết khác.