TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                                                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                KHOA GDCT                                                                                                                                         Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                                                                                                               Nghệ An, ngày 10 tháng 11 năm 2016

 

CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG

THÁNG RÈN LUYỆN NVSP NĂM HỌC 2016-2017

 

Thực hiện chủ trương của Nhà trường về việc tổ chức Tháng rèn luyện kỹ NVSP nhằm nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên, gắn kết đào tạo lý thuyết với nâng cao kỹ năng thực hành cho sinh viên ngành sư phạm, khoa GDCT xây dựng chương trình hoạt động tháng rèn luyện NVSP cho sinh viên ngành sư phạm với các mục đích và nội dung cụ thể như sau:

1. Mục đích, yêu cầu

- Phát động phong trào thi đua dạy tốt, học tốt trong giảng viên và sinh viên toàn khoa;

- Nâng cao chất lượng đào tạo, gắn liền lí thuyết với rèn luyện kĩ năng nghề nghiệp, tạo hứng thú học tập cho sinh viên ngành sư pham nói riêng và sinh viên toàn khoa nói chung.

2. Nội dung và thời gian thực hiện

  - Tổ chức dự giờ thăm lớp cho giảng viên toàn khoa nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy gắn liền với đào tạo kỹ năng nghề nghiệp;

  - Tổ chức thi giảng và viết bảng vào ngày 01/12/2016

  • Tổ chức Hội thi “Nghiệp vụ sư phạm” cấp khoa vào 02 tháng 12;

- Tổ chức cho sinh viên các khóa thực hiện các nội dung rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp sư phạm bao gồm: Kỹ năng giao tiếp, tổ chức lớp học, kỹ năng nói, kỹ năng viết, sử dụng và làm đồ dùng dạy học, xử lý tình huống sư phạm, ứng dụng công nghệ thông tin theo hướng đổi mới phương pháp giảng dạy;

 - Tổ chức các giảng viên dự giờ tập giảng của sinh viên.

3. Tổ chức thực hiện

- Họp toàn thể cán bộ trong khoa thống nhất chương trình hoạt động và phân công nhiệm vụ;

- Thành lập Ban chỉ đạo cấp khoa: BCN khoa, chi bộ cán bộ, công đoàn, chi đoàn cán bộ, trợ lí quản lí sinh viên;

- Giao cho Liên chi đoàn và Liên chi hội SV tổ chức các hoạt động tuyên truyền để sinh viên toàn khoa hiểu được ý nghĩa và hưởng ứng tham gia;

- Thành lập Ban tổ chức và Ban giám khảo Hội thi NVSP cấp khoa;

- Phối hợp với phòng Đào tạo và các phòng ban chức năng khác để phối hợp thực hiện.

                                                                                                                                                               T/M BCN Khoa

                                                                         

                                                                                                                                                       PGS.TS Nguyễn Thái Sơn