TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         KHOA GDCT                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                            Nghệ An, ngày 6  tháng 11 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện tháng rèn luyện Nghiệp vụ sư phạm và

 tổ chức Hội thi nghiệp vụ sư phạm năm học 2017 - 2018

 

Căn cứ Kế hoạch số 40/KH - ĐHV ngày 30 tháng 10 năm 2017 của Trường Đại học Vinh, Khoa GDCT thông báo kế hoạch thực hiện tháng rèn luyện Nghiệp vụ sư phạm và tổ chức Hội thi Nghiệp vụ sư phạm cấp Khoa  năm học 2017 – 2018 như sau:

A. VỀ HỘI THI NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM

I. Đối tượng và điều kiện dự thi

- Sinh viên hệ chính quy khoa GDCT.

- Mỗi đội gồm 5 thành viên.

- Sinh viên có đủ sức khỏe, điểm TBC 2.0 trở lên (lấy kết quả năm học 2016 – 2017) và điểm rèn luyện loại Khá trở lên.

- Trang phục theo quy định của Nhà trường.

II. Các nội dung thi cấp Khoa (Thứ tự thi)

1. Màn chào hỏi

2. Hiểu biết sư phạm

3. Xử lý tình huống sư phạm

4. Hùng biện

III. Biên chế các đội thi

1. Đội 1: Lớp 55A + 58A SP GDCT

2. Đội 2: Lớp 56A + 57A SP GDCT

3. Đội 3: Lớp 55B + 56B + 57B + 58B GDCT.

IV. Thời gian  tổ chức (dự kiến)

1. Thi giảng; thi sinh viên giỏi: 19h ngày 01 tháng 12  năm 2017

2. Hội thi NVSP: 19h ngày 04 tháng 12 năm 2017

3. Phòng thi: Phòng Quản trị bố trí.

V. Hình thức

1. Màn chào hỏi: Ngắn gọn, gắn liền với nội dung NVSP, có tính giáo dục cao, giới thiệu về Khoa, về hội thi (Các đội liên kết làm 1 màn chào hỏi chung, không tính điểm)

2. Thi hiểu biết sư phạm:

BTC chuẩn bị gói câu hỏi (10 câu) trong đó có 2 câu hỏi bằng tiếng Anh. Các đội bắt thăm và trả lời theo hình thức trắc nghiệm. Một câu hỏi có 10 giây suy nghĩ và đưa ra đáp án.

3. Xử lý tình huống sư phạm:

Mỗi đội sẽ đưa ra 1 tình huống cho đội bên cạnh và sau khi đội bạn trả lời sẽ đưa ra đáp án theo hình thức đối đáp vòng quanh. Sau khi đội bạn đưa ra tình huống, mỗi đội có 1 phút thảo luận và trả lời trong thời gian tối đa 5 phút.

4. Hùng biện:

Các đội sẽ được bắt thăm một trong các chủ đề hùng biện sau:

- Sinh viên sư phạm đối với nghề dạy học hiện nay.

- Chuẩn mực đạo đức nghề dạy học trong xã hội hiện đại

- Sinh viên sư phạm với đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội đang bức xúc hiện nay: An toàn thực phẩm; Ma túy, HIV; Vi phạm an toàn giao thông; Bảo vệ môi trường; Mạng xã hội với sinh viên.

Mỗi thí sinh chuẩn bị 1 phút, trình bày tối đa 5 phút

VI. Cách đánh giá và cho điểm   

1. Phần thi hiểu biết sư phạm: Mỗi câu đúng tính 2 điểm.

2. Phần thi (3), (4): BGK sẽ chấm theo thang điểm 10.

3. Phần thi giảng và thi sinh viên giỏi: BGK chấm riêng và không tính vào kết quả chung của toàn đội.

VII.Thời gian bốc thăm thứ tự thi:

Vào ngày 30/11/2016

VIII. Chịu trách nhiệm tổ chức và cơ sở vật chất cho Hội thi

Liên chi đoàn và Quản lý sinh viên khoa GDCT.

 

                                                                                  T/M Ban Tổ chức

                                                    (Đã ký)

 

                                                                            PGS. TS Nguyễn Thái Sơn